AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Jargon

Geschreven op 19 dec. 2008

Mijn persoonlijke omschrijving van enkele vaktermen. 

Ambtenaar Een goede ambtenaar is dienend en deskundig, iemand om in ere te houden. Gouda doet veel aan de opleiding van ambtenaren. Dat heeft tot gevolg dat ze regelmatig na verloop van jaren uitstromen. In de tussentijd hebben wij wel volop geprofiteerd van hun kwaliteiten.

Bestuurder In theorie: iemand die de hoofdrichting van ontwikkelingen kan ontwaren én bepalen. In de praktijk maak ik een onderscheid tussen de bestuurders van de botsautootjes en die van de mammoettanker. De eerste kijkt afwachtend om zich heen en denkt dat botsen gelijk is aan sturen. Burgemeester Wim Cornelis is een echte bestuurder. Zoals hij vanaf zijn aantreden rondom veiligheid en criminaliteit een eind heeft gemaakt aan de algehele gevoelens van machteloosheid!

Burger zijn is een ereplicht. Heeft in mijn ogen weinig van doen met (klein)burgerlijkheid. Democratie is veel te belangrijk om aan bestuurders over te laten. Een volwassen burger beperkt zich niet tot het uitbrengen van een stem bij verkiezingen maar doet zich ook tussentijds gelden.

Continuïteit van bestuur: de hoofdrichting is gelukkig niet afhankelijk van individuele bestuurders. "Wij zijn slechts voorbijgangers", zei Jaap Warners bij zijn afscheid als wethouder. Sinds ook de ambtenarij veel weg heeft van een duiventil zijn het vaker de burgers, die de continuïteit van bestuur bewaken. Neem bijvoorbeeld de burgers die zich inzetten voor het herstel van het historische grachten- en sluizenstelsel in de Goudse binnenstad.

Dualisme De spelregels voor de lokale democratie sinds 2002. De gemeenteraad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en het college van burgemeester en wethouders voert het uit. Een goede wethouder is een goede uitvoerder die op tijd de raad weet te raadplegen over bijsturing van beleid.

Gemeenteraadslid: formele, meest neutrale benaming voor mijn functie. Zie ook: politicus en volksvertegenwoordiger.

Openbaarheid Mijn belangrijkste bondgenoot. Ik praat natuurlijk veel met collega's, burgers, actieve vrijwilligers, beroepskrachten; in de wandelgangen, op straat, via mijn mailbox, in de pauze van bijeenkomsten. In de openbare raadsvergaderingen neem ik voor mijn partij de officiële standpunten in, ter sturing en ter verantwoording. Dat is wat uiteindelijk telt.

Wat ik het meest verafschuw aan de politiek, zijn de achterkamertjes. De schaamtevolle deals die daar gesloten worden, komen trouwens altijd aan het licht. Achterkamertjes zijn het natuurlijke toevluchtsoord voor degenen, die niet veel meer in hun mars hebben dan het bedrijven van macht.

Politicus en politiek: voor veel mensen twee vieze woorden.Het is een goede zaak als politici vanuit een variatie aan politieke invalshoeken een bestuurlijk onderwerp benaderen en zo gezamenlijk toewerken naar gedragen en gedegen besluiten. Politiek is voor een democratie onmisbaar. De Goudse raad bedrijft politiek zonder spektakel, met hart voor de stad.

Volksvertegenwoordiger Het is een grote eer om je gekozen te weten door het volk. In het begin - sinds oktober 2000 - voelde ik me vaak betaalde pispaal. Maar ik merkte dat, als mensen eenmaal "uitgepiest" waren, er altijd ruimte kwam voor een goed geprek. In de loop van de jaren heb ik geleerd om op tal van grote en kleine onderwerpen allianties aan te gaan met het volk, dat ik vertegenwoordig. Dat heeft geresulteerd in evenzovele successen en blijken van waardering. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik verkozen met voorkeursstemmen zónder in verkiezingstijd campagne voor mijzelf gevoerd te hebben. Ik word gedragen door het volk: dat is een bijzonder voorrecht. 

« Terug naar alle berichten